Benefit of priority (استفاده از حق تقدم)

این اصطلاح در کنوانسیون پاریس به معنای استفاده از حق تقدم آمده است.
بر اساست بند (۵) ماده ۴ مکرر کنوانسیون پاریس، گواهینامه های حق اختراعی که با استفاده از حق تقدم در کشورهای مختلف اتحادیه صادر شده است از لحاظ مدت به همان اندازه ای خواهد بود که ورقه های اختراع بدون استفاده از حق تقدم دارا می باشند.

 

نوشته شده در