Use actual (استفاده عملی)

در قوانین ملی کشور ها با توجه به تجویز کنوانسیون پاریس استفاده عملی از اختراع ثبت شده در یک مدت زمان معقول بعد از ثبت به مخترع تکلیف شده است
در حقوق داخلی ایران ، با توجه به ماده ۳۷ قانون ثبت علائم و اختراعات اگر پنج سال از تاریخ صدور ورقه اختراع گذشته و اختراع به موقع استفاده عملی گذاشته نشده باشد ، هر ذی نفع می تواند از محکمه تقاضای ابطال ورقه اختراع را بنماید

نوشته شده در