to Oppose the registration of a mark (اعتراض کردن به ثبت علامت تجاری)

حق اعتراض به علامت تجاری ثبت شده از سوی ذی نفع در کنوانسیون های مربوط پیش بینی شده است و قوانین داخلی کشورها نیز این اختیار را برای ذی نفع در نظر گرفته اند که در صورت داشتن دلایل محکمه پسند نسبت به ابطال علایم تجاری ثبت شده اقدام کند.
در حقوق داخلی ایران نیز بر اساس قانون ثبت علایم و اختراعات و آئین نامه مربوط این حق برای ذی نفع پیش بینی شده است.
بر اساس ماده ۱۶ قانون ثبت علایم و اختراعات، اشخاص زیر می توانند نسبت به علامتی که تقاضای ثبت آن شده یا به ثبت رسیده است اعتراض کنند:
۱- کسانی که علامت را علامت تجاری خود می دانند.
۲- کسانی که علامت یا علامت ها را به اندازه ای از شباهت دارد که مصرف کنندگان عادی را به اشتباه می اندازد.
بر اساس ماده ۶۱ آئین نامه هر کس بخواهد ابطال علامت تجاری را که در ایران ثبت شده تقاضا کند باید به دادگاه شهرستان تهران (دادگاه عمومی تهران) دادخواست بدهد.

 

نوشته شده در