National requirements (الزامات ملی)

ماده ۲۷ معاهده همکاری ثبت اختراع در رابطه با الزمات ملی است .
با توجه به بند ۴ ماده فوق در صورتی که قانون ملی الزاماتی را در مورد شکل یا محتوای اظهارنامه ملی مقرر نماید که از نظر متقاضیان مساعدتر از الزامات مقرره در این معاهده و آئین نامه در ارتباط ا اظهار نامه های بین المللی باشد اداره ملی ، دادگاه ها و هر مرجع صلاحیتدار دیگر کشور تعیین شده یا کشور عمل کننده برای آن می توانند به جای الزمات مقرره در معاهده و آئین نامه الزامات ملی را در این باره اعمال نماید . مگر در موردی که متقاضی بر اجرای الزمات مقرر درمعاهده و آئین نامه در مورد اظهار نامه بین المللی خود اصرار ورزد.

نوشته شده در