Novelty of an invention (تازگی اختراع)

یکی از شرایط مهم ثبت اختراع و جدید بودن آن است. اختراع زمانی جدید است که در فن یا صنعت قبلی پیش بینی نشده باشد. فن یا صنعت قبلی عبارت است از هر چیزی که در نقطه ای از جهان از طریق استفاد عملی و یا هر طریق دیگر قبل از تقاضا یا در موارد مقتضی قبل از تاریخ حق تقدم ناشی از اظهارنامه متقاضی ثبت اختراع برای عموم افشا شده باشد.

نوشته شده در