to Renew a patent (تجدید کردن اعتبار یک ورقه اختراع)

در قوانین اکثر کشورها مدت اعتبار ورقه حداکثر ۲۰ سال است بنابراین اگر مخترع اختراع خود را برای ده سال یا ۱۵ سال ثبت کند پس از انقضای آنها می تواند نسبت به تجدید اعتبار آن اقدام نماید.
دراین فرض باید رعایت تشریفات مربوطه از جمله پرداخت هزینه را بنماید.

 

نوشته شده در