Patent marking (ترتیب شماره گذاری اختراع)

در قوانین بعضی از کشورها مقرر شده است که شماره ورقه اختراع یا شماره اظهارنامه مربوط به اختراع بر روی محصولات و کالای موضوع اختراع یا اظهارنامه درج شود. مقررات مشابهی در بعضی از کشورها برای مقولات دیگر حقوق مالکیت صنعتی از قبیل طرح های صنعتی نشانه های مبدا و نشان جغرافیایی در نظر گرفته شده است.
در قراردادهای بهره برداری اختراع معمولا طرفین قرارداد در رابطه با درج شماره ورقه اختراع یا اظهارنامه بر روی کالاهای تولیدی موضوع اختراع یا اظهارنامه آنها اتخاذ تصمیم می نمایند.

 

نوشته شده در