Repeated propagation (تکثیر مکرر)

ثبات یکی از شرایط ثبت ارقام گیاهی است با توجه به ماده ۹ منظور از ثبات این است که ارقام گیاهی پس از تکثیر مکرر یا در جریان یک سیکل مخصوص تکثیر خصوصیات آن بدون تغییر باقی بماند.

نوشته شده در