Language (زبان)

معمولا معاهدات بین المللی زبان مکاتبه رامشخص می نمایند. به عنوان مثال در سیستم مادرید اظهارنامه های مربوط به علایم باید در زبان فرانسه تنظیم گردند.

نوشته شده در