Serial number of an application (شماره سریال اظهار نامه)

اداره مالکیت صنعتی پس از وصول اظهار نامه آن را بررسی و به ترتیب شماره ای برای آن اختصاص می دهد و به طوری که به عنوان مثال در دفتر مخصوصی که برای ثبت علامت در نظر گرفته شده حتما باید تاریخ و شماره ترتیب اظهار نامه ذکر شود.

نوشته شده در