Period of grace for filling an application for paying fees (ضرب الاجل مهلت برای تسلیم اظهارنامه یا پرداخت هزینه)

این اصطلاح در ماده ۵ (۲) کنوانسیون پاریس برای حمایت از حقوق مالکیت صنعتی آمده است. به موجب این ماده برای پرداخت هزینه هایی که جهت حفظ اعتبار حقوق مالکیت صنعتی پیش بینی شده است ضرب الاجلی که جهت حفظ اعتبار حقوق مالکیت صنعتی پیش بینی شده است، ضرب الاجلی که کمتر از ۶ ماه نباشد،مقرر گردیده و هزینه های اضافی نیز در صورتی که بر طبق قوانین تجویز شده باشد، پرداخت می گردد.

نوشته شده در