Mark combined (علامت ترکیبی)

در علامت ترکیبی دریافت کننده امتیاز یا تکنولوژی تمایل دارد که از علامت تجاری خود در پیوند با علامت دیگری استفاده کند. در این فرض نیز در قرارداد بهره برداری منعقد بین دریافت کننده امتیاز و دارنده آن باید مقررات مناسبی در رابطه با استفاده از این علامت گنجانده شود .
با تنظیم قرارداد بهره برداری،دریافت کننده امتیاز از علامت ترکیبی برای کالاهای خود استفاده می کند. و در این علامت شکل و روش استفاده باید در قرارداد منعقد مشخص گردد.

 

نوشته شده در