Know–how contract (قرارداد دانش فنی)

قراردادی که به موجب آن دارنده دانش فنی (دارنده امتیاز) متعهد می شود که آن را به طرف دیگر قرارداد (دریافت کننده امتیاز) به منظور استفاده و بهره برداری منتقل کند. این قرارداد باید کتبی و به امضاء طرفین برسد. همچنین در این قرارداد باید مشخصات کامل دانش فنی مورد انتقال ذکر شود.

 

نوشته شده در