Patent product (ورقه اختراع محصول)

این اصطلاح در ماده ۴ رابع کنوانسیون پاریس به کار رفته است و بر اساس مفاد آن ماده، ورقه اختراعی که صادر می شود ممکن است مربوط به یک محصول یا فرآیند باشد.

نوشته شده در