Demand for international preliminary examination (تقاضای بررسی مقدماتی بین المللی)

بررسی مقدماتی بین المللی اختراع در ماده ۳۱ معاهده همکاری ثبت اختراع مورد حکم قرار گرفته است. با توجه به بندهای (۱) تا (۷) این ماده، برحسب تقاضای متقاضی، اظهارنامه بین المللی وی طبق مقررات زیر و آیین نامه تحت بررسی مقدماتی بین المللی قرار خواهند گرفت.
هر متقاضی به نحوی که در آیین نامه تعریف شده تبعه یا مقیم کشور متعاهدی باشد که آن کشور ملزم به فصل دوم معاهده بوده و اظهارنامه بین المللی و ی به ادراه دریافت کننده یک کشور یا اداره عمل کننده از طرف آن تسلیم شده باشد می تواند تقاضای بررسی مقدماتی بین المللی را به عمل آورد.
مجمع عمومی می تواند تصمیم بگیرد که به اشخاص مجاز برای تسلیم اظهارنامه های بین المللی اجازه داده شود تا مبادرت به تقاضا برای بررسی مقدماتی بین المللی بنمایند حتی اگ آنان اتباع یا مقیمین کشوری باشند که آن کشور عضو این معاهده نبوده و یا ملزم به فصل دوم (راجع به بررسی مقدماتی) نباشد.
تقاضای بررسی مقدماتی بین المللی باید جدای از اظهارنامه بین المللی انجام گیرد و تقاضای مدکور باستی حاوی خصوصیات مقرره بوده و به شکل و زبان تعیین شده تنظیم شود.
در تقاضا باید کشور یا کشورهای متعاهدی که در آن ها متقاضی قصد دارد نتایج بررسی مقدماتی بین المللی را مورد استفاده قرار دهد مشخص شود. کشورهای متعاهد دیکر نیز می توانند بعداً انتخاب شوند.
تقاضا مشمول پرداخت هزینه های مقرر در مهلت تعیین شده خواهد بود.
تقاضا به مرجع صلاحیتدار بررسی مقدماتی بین المللی تسلیم خواهد شد.

نوشته شده در