Failure to work patented invention (خودداری از بهره برداری یک اختراع ثبت شده)

در کنوانسیون پاریس این اختیار و حق به کشورهایت عضود داده شده است که در صورت خودداری صاحب اختراع از بهره برداری اختراع ثبت شده بتوانند مبادرت به اعطای پروانه اجباری نمایند.
در حقوق داخلی ایران، براساس ماده ۳۷ قانون ثبت علائم و اختراعات، وقتی که پنج سال از تاریخ صدور ورقه اختراع گذشته و اختراع به موقع استفاده عملی گذاشته نشده باشد، هر ذی نفعی می تواند به دادگاه عمومی تهران رجوع کرده و تقاضای صدور حکم بطلان ورقه اختراع را بنماید.

 

نوشته شده در