بایگانی

Patent secret (اختراع سری)

در قوانین تعدادی از کشورها هر زمان که انتشار یا افشای اختراع از طریق انتشار اظهارنامه یا ورقه اختراع حسب نظر صلاحیت دار [بیشتر]