بایگانی

Protection (حمایت)

با ثبت اختراع در اداره مالکیت صنعتی و اخذ ورقه اختراع، مخترع دارای حقوق انحصاری خواهد بود و بر اساس این حقوق، بهره [بیشتر]