بایگانی

to Refuse (رد کردن)

اگر مخترع یا صاحب علامت تجاری و طرح های صنعتی اظهارنامه ثبت را به اداره مالکیت صنعتی تسلیم نماید و اداره پس از [بیشتر]