بایگانی

Language (زبان)

معمولا معاهدات بین المللی زبان مکاتبه رامشخص می نمایند. به عنوان مثال در سیستم مادرید اظهارنامه های مربوط به علایم باید در زبان [بیشتر]