بایگانی

Class (طبقه)

این اصطلاح در موافقتنامه نیس برای طبقه بندی کالا و خدمات به کار رفته است. با توجه به اصلاحات به عمل آمده طبقه [بیشتر]