بایگانی

Model low (قانون نمونه)

قوانین مدلی که برای کشورها تهیه و تدوین می گردد. به عنوان مثال مدل قوانین سازمان جهانی مالکیت معنوی برای کشورهای درحال توسعه [بیشتر]