بایگانی

Territory (قلمرو سرزمین)

حقوق مالکیت معنوی اغلب سرزمینی هستند به این معنا که فقط در قلمرو کشور یا کشورهایی که به ثبت رسیده اند حمایت می [بیشتر]