بایگانی

to cancel (باطل کردن،لغو کردن)

در کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی، کشورهای اتحادیه متعهد می شوند،خواه رأساً اگر قانون داخلی کشور اجازه دهد،خواه طبق تقاضای کتبی [بیشتر]