بایگانی

Origin of goods (مبدأ کالاها)

به موجب شق (۹) بند (ب) ماده ۶ (ثالث) کنوانسیون پاریس، کشورهای عضو اتحادیه متعهد می شوند که استعمال غیر محاز علائم خاص [بیشتر]