بایگانی

Period of registration (مدت ثبت)

مدت ثبت برای اختراع یا علامت تجاری در قوانین کشورها متفاوت است. به عنوان مثال برای ثبت یک علامت تجاری می تواند از [بیشتر]