بایگانی

Grace period (مهلت ارفاقی)

در برخی از کشورها، افشاء اختراع توسط مخترع یا متقاضی در یک مدت شش ماهه (اروپا) یا دوازده ماه (مثلاً آمریکا) قبل از تسلیم [بیشتر]