بایگانی

Certified copy (نسخه مصدق)

این اصطلاح در بند (۶ ) ماده ۲۰ آیین نامه معاهده همکاری ثبت اختراع مورد استفاده قرار گرفته است. به موجب این بند، [بیشتر]