بایگانی

filing fee (هزینه ثبت)

برای ثبت اظهارنامه در رابطه با اختراع یا علائم تجاری و یا طرح های صنعتی ادارات مالکیت صنعتی هزینه را از متقاضی دریافت [بیشتر]