بایگانی

Search fee (هزینه جستجو)

با توجه به بند ۱ ماده ۱۶ آیین نامه معاهده همکاری ثبت اختراع هر مرجع جستجو بین المللی می تواند مقرر سازد که [بیشتر]