بایگانی

first publication (اولین انتشار)

در قوانین بسیاری از کشورها، پس از تسلیم اظهارنامه از سوی متقاضی و قبول آن از سوی اداره مالکیت صنعتی، محتویات اظهارنامه آگهی [بیشتر]

owner of mark (صاحب علامت)

بر اساس بند ۱ ماده ۶ سابع کنوانسیون پاریس، اگر عامل یا نماینده شخصی که دارنده یک علامت در یکی از کشورهای اتحادیه [بیشتر]