بایگانی

Sample (نمونه)

افشاء اختراع یکی از شرایط مهم ثبت آن است . هرگاه اختراع مربوط به یک میکرو وار گانیزم یا استفاده از یک میکرو [بیشتر]

Search copy (نسخه جستجو)

با توجه به بند ۱ ماده ۱۲ معاهده همکاری ثبت اختراع یک نسخه از اظهار نامه بین المللی در اداره دریافت کننده نگهداری [بیشتر]

Search examiner (مامور تحقیق)

کارمند اداره ثبت اختراعات بررسی مساله قابلیت صدور مجوز اختراع را به عهده دارد . اداره مالکیت صنعتی پس از بررسی شکلی و [بیشتر]

Search fee (هزینه جستجو)

با توجه به بند ۱ ماده ۱۶ آیین نامه معاهده همکاری ثبت اختراع هر مرجع جستجو بین المللی می تواند مقرر سازد که [بیشتر]