بایگانی

Use actual (استفاده عملی)

در قوانین ملی کشور ها با توجه به تجویز کنوانسیون پاریس استفاده عملی از اختراع ثبت شده در یک مدت زمان معقول بعد [بیشتر]