International application under the PCT (اظهارنامه بین المللی تحت نظام معاهده همکاری ثبت اختراع)

این اصطلاح در معاهده همکاری ثبت اختراع به کار رفته است.
با توجه به بند (۷) ماده ۲ معاهده همکاری ثبت اختراع، اظهارنامه بین المللی به معنای اظهارنامه ای بین المللی به معنای اظهارنامه ای است که به موجب این معاهده تسلیم شده باشد.
همچنین براساس بند (۱) ماده ۳ معاهده، اظهارنامه های حمایت از اختراعات در هر یک از کشورهای متعاهد را می توان به صورت اظهارنامه های بین المللی برطبق این معاهده تسلیم نمود.
با توجه به بند (۲) ماده فوق ، یک اظهارنامه بین امللی برابر این معاهده آیین نامه شامل یک تقاضا، یک توصیف یا چند ادعا و عنداللزوم یک یا چند نقشه و یک خلاصه خواهد بود.همچنین با توجه به بند (۴) ماده فوق، اظهارنامه بین المللی باید:
۱- به یکی از زبان های مقرره تنظیم شده باشد.
۲- در آن الزامات مربوط به شکل اظهرنامه و ضمائم آن رعایت شده باشد.
۳- الزامات مربوط به وحدت اختراع در آن رعایت شده باشد.
۴- هزینه های مقرره پرداخت شده باشد.

 

نوشته شده در