بایگانی

Figurative mark (علائم تصویری)

علائم تصویری، علائمی هستند که متشکل از یا حاوی عناصر تصویری هستند. این نوع علائم، دارای طبقه بندتی خاصی هستند و بر اساس [بیشتر]

Mark associated (علامت مشترک)

در علامت مشترک دریافت کننده امتیاز یا تکنولوژی تمایل دارد که از تعداد زیادی علامت تجاری متفاوت با خصوصیات مشترک استفاده کند. در [بیشتر]