بایگانی

Abstract (خلاصه)

این لغت در بند (۲) ماده ۳ معاهده همکاری ثبت اختراع( PCT ) به معنای خلاصه به کار رفته است. به موجب این [بیشتر]