بایگانی

Claim (ادعا،مطالبه)

این اصطلاح در بند (ج) ماده ۴ کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی استعمال شده است. به موجب این بند از ماده [بیشتر]

Duration (مدت،دوره)

با توجه به بندهای (۱) و (۲) ماده ۴ مکرر (ثانی) کنوانسیون پاریس، تقاضای گواهی نامه های ثبت اختراع که در کشورهای مختلف [بیشتر]