بایگانی

Basic Registration (ثبت اصلی)

اگر متقاضی ثبت علامت تجاری، علامت خود را در اداره مبدأ به ثبت برساند می تواند به اسنتاد آن و با رعایت مقررات [بیشتر]

Breeder (پرورش دهنده)

با توجه به بند (۴) ماده ۱ کنوانسیون حمایت از ارقام جدید گیاهی، پرورش دهنده به معنی کسی است که یک گونه و [بیشتر]