بایگانی

Cancellation (ابطال)

این واژه در اسناد مربوط به حقوق مالکیت صنعتی به معنی از بین رفتن اعتبار یک سند از قبیل سند اختراع به کار [بیشتر]

Certified copy (نسخه مصدق)

این اصطلاح در بند (۶ ) ماده ۲۰ آیین نامه معاهده همکاری ثبت اختراع مورد استفاده قرار گرفته است. به موجب این بند، [بیشتر]