بایگانی

Damage (خسارت،ضرر زیان)

این اصطلاح درماده ۴۲ موافقتنامه تریپس به کار رفته است. به موجب این ماده، مقامات قضایی از این اختیار برخوردارند که به نقض [بیشتر]

Declaration (اعلامیه)

این لغت در شق (۳) بند (د) ماده ۴ کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی به کار رفته است. به موجب این [بیشتر]