بایگانی

Olympic symbol (سمبل المپیک)

این اصطلاح در معاهده نابرویی برای حمایت از نشان المپیک آمده است. این معاهده در سال ۱۹۸۱ میلادی به تصویب رسیده است. کلیه [بیشتر]

Opposition (اعتراض)

ذی نفع نسبت به صدور ورقه اختراع یا ثبت علامت تجاری می تواند تحت شرایطی به مرجع ذی صلاح اعتراض کند که در [بیشتر]

Ornamental (تزئینی)

این اصطلاح معمولا در تعریف کلی طرح صنعتی مورد استفاده قرار گرفته است زیرا طرح صنعتی به طور کلی حالت تزئینی و زیبایی [بیشتر]

Owner (صاحب، مالک)

شخصی که اختیار مالکانه بر چیزی اعم از منقول یا غیر منقول،ملموس یا غیر ملموس دارد و حق دارد که هر طور که [بیشتر]