اداره شرکت

اداره شرکت همانگونه که ماده ۱۶۴ ق.ت صراحت دارد با شریک یا شرکای ضامن می باشد ماده فوق می گوید: (مدیریت شرکت مختلط سهامی مخصوص به شرکت یا شرکای ضامن است).

این امر به خاطر مسئولیت سنگینی است که شرکای مذکور در برابر طلبکاران شرکت دارند چرا که مسئولیت شرکای شرکت سهامی فقط تا میزان اورده است در حالی که شرکای ضامن از دارایی خود باقیمانده دیون شرکت را باید بپردازند.بنابراین باید به نحوی مدیریت نمایند که پاسخگوی اعمال و فعالیت های خود در شرکت باشند.

با توجه به این ماده شرکای سهامی حقی در اداره امور شرکت ندارند اما این امر انها را از وظیفه نظارتیمنع نمی کند و مانع از ان نمی شود که انها در جریان امور شرکت قرار گیرند.

ماده ۱۶۵ ق.ت. بدون در نظر گرفتن محدودیت در مورد هیئت نظلر اشعار داشته: در هر یک از شرکتهای مختلط سهامی هیئت نظارتی لااقل مرکب از سه نفر از شرکا برقرار می شود و این هیئت را مجمع عمومی شرکا می گویند که بلافاصله بعد از تشکیل قطعی شرکت و قبل از هر اقدامی در اور شرکت معین می کند انتخاب هیئت بر حسب شرایط مقرر در اساسنامه شرکت تجدید می شود بنابراین شرکای سهامی نیز می توانند عضو هیئت نظارت باشند .

از طرف دیگر ماده ۱۷۰ ق.ت نیز در مورد حق اطلاع شرکا اشعار داشته است که : (تا پانزده روز قبل از انعقاد مجمع عمومی هر صاحب سهمی می تواند (خود یا نماینده او) در مرکز اصلی شرکت حاضر شده از صورت بیلان و صورت دارایی و راپرت هیئت نظارت اطلاع حاصل کند.) با توجه به مطالب فوق باید گفت شرکای سهامی در اداره امور شرکت نقشی ندارند ولی می توانند عضو هیئت نظار شده بر امور شرکت نظارت کرده و در جریان مسائل شرکت قرار بگیرند.

دیدگاهتان را بنویسید