ارکان تصمیم گیرنده شرکت های مختلط غیر سهامی

در قانون تجارت ایران تشکیل مجامع عمومی عادی یا فوق العاده برای شرکت مختلط غیر سهامی پیش بینی نشده است ولی این مانع  از ان نیست که شرکا به هنگام تاسیس شرکت مجامع مزبور را در اساسنامه پیش بینی نمایند.

شریک یا شرکای با مسئولیت محدود نمی توانند از سود شرکت استفاده نمایند مگر در صورتی که تقسیم سود بین انان موجبات تقلیل سرمایه را فراهم ننماید.از طرف دیگر چنانچه در اثر زیانهای وارده سهم الشرکه شریم با مسئولیت محدود تقصان پیدا کند .تا جبران کسری مذکور هیچگونه سودی را نمی توان به وی تخصیص داد و در صورتی که وجهی بر خلاف موارد فوق تادیه گردد شریک با مسئولیت محدود تا معادل وجه دریافتی در مقابل تعهدات شرکت جوابگو خواهد بود مگر اینکه ثابت نماید با حسن نیت و با استناد به ترازنامه مرتب وجه مزبور را دریافت نموده است

دیدگاهتان را بنویسید