ارگان اداره کننده شرکت مختلط سهامی

 

شرکت مختلط سهامی – ارگان اداره کننده شرکت مختلط سهامی با وجود اینکه شرکت مختلط سهامی دارای دو نوع شریک می باشد ولی مدیریت شرکت مخصوص به شریک یا شرکای ضامن است.

اگر شریک ضامن یک نفر باشد به تنهایی مدیریت شرکت را تقبل می نماید و در صورت تعدد اساسنامه پیش بینی می نماید که به طور جمعی باید مدیریت نمایند یا اینکه یک یا چند نفر از میان آنان اداره امور شرکت را به عهده می گیرند.

نام مدیریت شرکت باید در اساسنامه قید گردد و چون جهت تغییر اساسنامه موافقت شریک نیز لازم است در نتیجه مدیر شرکت مختلط سهامی غیر قابل عزل می باشد.

اختیارات حقوق وظایف و میزان مسئولیت مدیران در این نوع شرکت همانند مقررات شرکت ها تضامنی است زیرا مدیران شرکت شرکای ضامن می باشند.

فوت یا محجوریت مدیر شرکت امکان انحلال شرکت را فراهم ساخته و استعفای مدیر با موافقت مجمع عمومی صاحبان سهام خوتهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید