ارگان تصمیم گیرنده شرکت مختلط سهامی

شرکت مختلط سهامی – ارگان تصمیم گیرنده شرکت شرکت مختلط سهامی نخست دارای مجمع عمومی موسس می باشد که صاحبان سهام شرکت آن را تشکیل می دهند. از وظایف این مجمع تقویم سهم الشرکه غیرنقدی و تصویب اظهارنامه جهت تقدیم به اداره ثبت شرکت ها می باشد.

مجمع عمومی عادی شرکت سالی یک مرتبه تشکیل می گردد و به نظر می رسد که جهت تشکیل آن از مقررات شرکت های سهامی و ا از شرایط اساسنامه پیروی می شود.

هر زمانی که تغییر در اساسنامه و یا انحلال شرکت مطرح شود مجمع عمومی فوق العاده تشکیل می گردد. هیئت نظار می تواند شرکا را برای انعقاد مجمع عمومی فوق العاده جهت تصمیم گیری نسبت به انحلال شرکت در صورتی که این حق به مجمع مذکور در اساسنامه داده شده باشد دعوت نماید.

در صورتی که حق انحلال و یا تغییرات اساسنامه به مجمع عمومی داده شده باشد از آنجایی که شرکت مختلط سهامی دارای شرکای ضامن نیز باشد و با توجه به مقررات شرکت های تضامنی رعایت تمام آنها شرط است در ابتدا باید مجمع عمومی با توجه به مقررات شرکت های سهامی نسبت به موضوع رای داده و شرکای ضامن نیز به آن رضایت بدهند.

دیدگاهتان را بنویسید