ارگان کنترل کننده شرکت مختلط سهامی

 

شرکت مختلط سهامی – ارگان کنترل کننده شرکت کنترل شرکت های مختلط سهامی از طریق هیئتی مرکب از حداقل سه نفره بوده که از میان شرکا با تصویب مجمع عمومی انتخاب می گردند. شریک ضامن نیز می تواند از اعضای ارگان کنترل کننده باشد.

شرکای سهامی در شرکت های مختلط سهامی حق نظارت فردی بر امور شرکت را ندارند و این حق را توسط نمایندگان خود در هیئت نظار اعمال می نمایند. لیکن تا پانزده روز قبل از انعقاد مجمع عمومی هر صاحب سهمی می تواند ( خود یا نماینده او) در مرکز اصلی شرکت حاضر شده و از صورت بیلان و صورت دارایی و گزارش هیئت نظار اطلاع حاصل نماید.

مدت ماموریت اولین هیئت نظار یک سال است و تجدید انتخاب آنان به موجب شرایط مقرر در اساسنامه به عمل می آید و می توان مدت ماموریت آنان را بطور نامحدود تعیین نمود.

دیدگاهتان را بنویسید