اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود

ماده۱: نام و نوع شرکت: شرکت ………….. با مسئولیت محدود
ماده۲: موضوع شرکت:
ماده۳: مرکز اصلی شرکت:
هیأت مدیره می تواند تصویب نماید مرکز شرکت را به کجا که صلاح و مصلحت بداند منتقل و یا شعبی را تأسیس و صورت جلسه را جهت ثبت به اداره ثبت شرکت ها تقدیم نماید.
ماده۴: سرمایه شرکت: ……………… ریال
ماده۵: مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
ماده۶: تابع شرکت: تابعیت شرکت ایرانی است.
ماده۷: هیچ یک از شرکاء حق انتقال سهم الشرکه خود را به غیر ندارند مگر با رضایت و موافقت دارندگان سه چهارم سرمایه شرکت که دارای اکثریت عددی نیز باشند و انتقال سهم الشرکه به عمل نخواهد آمد مگر به موجب سند رسمی.
ماده۸: مجمع عمومی عادی شرکت در ظرف مدت چهار ماه اول هر سال پس از انقضای سال مالی شرکت تشکیل ولی ممکن است بنا به دعوت هر یک از اعضای هیأت مدیره یا شرکا، مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده تشکیل گردد.
ماده۹: دعوت برای تشکیل مجامع عمومی، توسط هر یک از اعضای هیأت مدیره یا مدیر عامل و یا شرکاء به وسیله دعوت نامه کتبی با درج آگهی در یکی از جراید کثیر الانتشار به عمل خواهد آمد.
فاصله بین دعوت تا تشکیل مجمع حداقل ده روز و حداکثر ۴۰ روز خواهد بود.
ماده۱۰- در صورتی که کلیه شرکاء در هر یک از جلسات مجامع عمومی حضور یابند رعایت ماده ۹ اساسنامه ضرورت نخواهد داشت.
ماده۱۱- وظایف مجمع عمومی عادی یا عادی فوق العاده به شرح زیر می باشد:
الف ـ استماع گزارش هیأت مدیره در امور مالی و وضعیت تراز نامه سالیانه شرکت و تصویب آن.
ب ـ تصویب پیشنهاد سود قابل تقسیم از طرف هیأت مدیره.
ج ـ تعیین خط مشی آینده شرکت و تصویب آن.
د ـ انتخاب هیأت مدیره و در صورت لزوم بازرس.
۱۲- وظایف مجمع عمومی فوق العاده به قرار زیر است:
الف ـ تغییر اساسنامه یا الحاق یا حذف یک یا چند مورد از مواد اساسنامه.
ب ت تنظیم اساسنامه جدید یا تبدیل نوع شرکت.
ج ـ افزایش یا تقلیل سرمایه شرکت.
د ـ ورود شریک یا شرکای جید به شرکت.
ماده۱۳- تصمیمات شرکاء در مجمع عمومی فوق العاده با موافقت دارندگان سه چهارم سرمایه که اکثریت عددی دارند و در مجمع عمومی عادی طبق دستور ماده ۱۰۶ قانون تجارت معتبر و لازم الاجرا خواهد بود.
ماده۱۴- هیأت مدیره شرکت مرکب از ……. نفر خواهد بود که در مجمع عمومی عادی از بین شرکاء و یا از خارج انتخاب می شوند.
ماده۱۵: هیأت مدیره از بین خود یک نفر را به سمت رئیس هیأت مدیره و یک نفر را به سمت مدیرعامل انتخاب و همچنین می تواند برای اعضای خود سمت های دیگر تعیین نماید.
ماده۱۶- هیئت مدیره نماینده قانونی و تام الاختیار شرکت بوده و می تواند در کلیه امور مداخله و اقدام نماید مخصوصاً در موارد زیر:
امور اداری از هر قبیل، انجام تشریفات قانونی، حفظ و تنظیم فهرست دارایی شرکت و تنظیم بودجه و تعییین و پرداخت حقوق و انجام هزینه ها، رسیدگی به محاسبات، پیشنهاد سود قابل تقسیم سالیانه، تهیه آیین نامه های داخلی،  اجرای تصمیمات مجامع عمومی، ادای دیون و وصول مطالبات، تأسیس شعب، واگذاری و قبول نمایندگی، انتخاب و انتصاب و استخدام متخصصین و کارمندان. کارگران، عقد هرگونه پیمان با شرکت ها و بانک ها و ادارات و اشخاص، خرید و فروش اجاره اموال منقول و غیر منقول  و ماشین آلات و به طور کلی وسایل مورد نیاز و همچنین معاملات به نام و حساب شرکت، مشارکت با سایر شرکت ها و شخصیت های حقیقی و حقوقی، استقرار با رهن یا بدون رهن و تحصیل اعتبار و وام دادن و وام گرفتن از بانک ها و اشخاص و شرکت ها و بازکردن حساب جاری و ثابت در بانک ها، دریافت وجه از حساب های شرکت، صدور ظهر نویسی و پرداخت بروات و اسناد و سفته ها و هزینه ها، مرافعات چه شرکت مدعی باشد و چه مدعی علیه، در تمام مراحل با تمام اختیارات از رجوع به دادگاه های صالحه و ابتدایی و استیناف و دیوان کشور، انتخاب وکیل و وکیل در توکیل، دادن اختیارات لازمه به نام برده و عزل آن، قطع و قصل دعاوی با صلح و سازش، اختیارات فوق جنبه محدودیت نداشته و هر تصمیمی را که هیأت مدیره جهت پیشرفت شرکت اتخاذ نماید معتبر می باشد.
ماده۱۷: جلسات هیأت مدیره با حضور اکثریت اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات هیأت مدیره با اکثریت آراء معتبر است.
ماده۱۸- دارندگان حق امضا در شرکت: دارندگان حق امضای اوراق و اسناد بهادار از قبیل چک ـ سفته ـ برات ـ اسناد تعهد آور و قرارداد ها را هیأت مدیره تعیین می کند.
ماده۱۹- هریک از اعضاء هیأت مدیره می تواند تمام یا قسمتی از اختیارات و همچنین حق امضای خود را به هر یک از شرکاء برای هر مدت که صلاح بداند تفویض نماید و همچنین هیأت مدیره می تواند تمامی یا قسمتی از اختیارات خود را به مدیرعامل تفویض کند.
ماده۲۰: سال مالی شرکت از اول فروردین ماه هر سال شروع و به آخر اسفند ماه همان سال خاتمه می یابد به استثنای سال اول که ابتدای آن از تاریخ تأسیس شرکت است.
ماده۲۱: تقسیم سود از درآمد شرکت در پایان هر سال مالی ـ هزینه های اداری، حقوق کارکنان و مدیران، استهلاکات، مالیات و سایر عوارض دولتی کسر و پس از وضع صدی ده بایت ذخیره قانونی بقیه که سود ویژه است به نسبت سهم الشرکه بین شرکاء تقسیم خواهد شد.
ماده۲۲: فوت یا محجوریت هر یک از شرکاء باعث انحلال شرکت نخواهد بود و وارث یا وراث شریک متوفی و یا ولی محجور می تواند به مشارکت خود ادامه دهند. در غیر این صورت بایستی سهم الشرکه خود ا پس از انجام تشریفات قانونی دریافت و یا به شریک دیگری منتقل و از شرکت خارج شوند.
ماده۲۳- انحلال شرکت: مطابق ماده ۱۱۴ قانون تجارت شرکت منحل خواهد شد.
ماده۲۴: در صورتی که مجمع عمومی فوق العاده شرکاء، رأی به انحلال شرکت دهد یک نفر از بین شرکاء و یا از خارج از شرکت به سمت مدیر تصفیه تعیین خواهد شد. وظایف مدیر تصفیه طبق قانون تجارت می باشد.
ماده۲۵: اختلافات حاصله بین شرکای شرکت از طریق حکمیت و داوری حل و فصل خواهد شد.
ماده۲۶: درسایر موضوعاتی که در این اساس نامه قید نشده است مطابق مقررات قانون تجارت ایران و سایر قوانین موضوعه عمل و رفتار خواهد گردید.

دیدگاهتان را بنویسید