انحلال شرکت تضامنی

 

زمانی که شرکت مقصودی را که برا ی آن تشکیل شده است انجام داده یا انجام آن غیر ممکن شده باشد.

وقتی که شرکت برای مدت معینی تشکیل و مدت منقضی شده باشد و بالاخره در صورت ورشکستگی شرکت تضامنی منحل می گردد.

موارد دیگری که باعث انحلال شرکت می شوند عبارتند از :

تراضی تمام شرکا، صدور حکم انحلال از دادگاه، تقاضای فسخ از طرف یکی از شرکا، ورشکستگی یکی از شرکا و در خاتمه فوت یا محجوریت یکی از شرکا .

دیدگاهتان را بنویسید