انحلال شرکت سهامی

شرکت سهامی ممکن است بنا به علل زیر منحل شود:
از بین رفتن حداقل نصف سرمایه شرکت بر اثر زیان های وارده به شرکت (ماده ۱۴۱ ل.ا.ق.ت).
ازبین رفتن موضوع شرکت یا غیر ممکن شدن انجام موضوع شرکت (بند ۱ از ماده ۱۹۹ ل.ا.ق.ت).
در صورت انقضای مدت شرکت (بند۲ ماده ۱۹۹ ل.ا.ق.ت) .
تقلیل سرمایه شرکت به کمتر از حداقل قانونی (داقل سرمایه شرکت سهامی عام ۰۰۰/۰۰۰/۵ ریال و حداقل سرمایه شرکت سهامی خاص ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال می باشد).
در صورت ورشکستگی شرکت.
در صورت تصمیم مجمع عمومی فوق العاده مبنی بر انحلال شرکت.انحلال شرکت هب حکم دادگاه موارد مندرج در ماده ۲۰۱ (ل.ا.ق.ت) ناظر به انحلال شرکت از طریق دادگاه با درخواست ذینفع می باشد.
به تجویز مواد ۱۰۶ و۲۰۹ و۲۱۰ (ل.ا.ق.ت) یک نسخه از صورت  جلسه مجمع عمومی فوق العاده در مورد انحلال شرکت و نحوه تصفیه ان باید به مرجع ثبت شرکتها ارسال شود تا پس از ثبت برای اطلاع مردم در روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشار که اطلاعیه ها و اگهی های مربوط به شرکت در ان درج می گردد آگهی شود.

دیدگاهتان را بنویسید