تشکیل شرکت مختلط غیر سهامی

شرکت مختلط غیر سهامی که از نظر طبقه بندی جز شرکتهای شخص محسوب می شود با تنظیم شرکتنامه و اساسنامه و امضای شرکا تشکیل و به ثبت می رسد.روابط شرکا تابع شرکتنامه خواهد بود .تنظیم اساسنامه نیز در شرکت متداول و مورد استفاده قرار می گیرد.

در تنظیم شرکتنامه و اساسنامه باید مفاد ماده ۱۶۱ ق.ت. ناظر به مواد ۱۳۶ تا ۱۴۰ همان قانون مورد توجه قرار گیرد.

بعد از ثبت شرکت مختلط غیر سهامی خلاصه ای از شرکتنامه در روزنامه رسمی و یکی از روزنامه های کثیرالانتشار درج می گردد.

دیدگاهتان را بنویسید